عشق و درد

درد داشته باش اما روزمرگی نگیر

غم داشته باش اما بی عشق نشو

/ 1 نظر / 19 بازدید
شیرین

بی عشق همچو درختی هستم که ریشه هایش خشکیده و توانی برای استقامت در برابرنسیم راهم ندارم چه رسدبه طوفان سهمگین روزگار![گل]