خود خواهی

خود خواهی نهایی ترین ریشه تمام تمایلات انسان است، اما همیشه بد نیست. اگر آن را در جهت افزایش سرمایه های روحی حود به گونه ای به کار گیریم که نفع حاصل دیگران نیز بشود، چه سعادتی ست!

تملّک نیز از این قسم است. هرچه از تملّک بر موجودات خارج از درون خود دور شویم و بر درونیات خود دست یابیم به آرامش نزدیک شده ایم.. و برعکس...

29/10/1386 - 5 عصر

/ 0 نظر / 5 بازدید