# انسان

گناه

هر جا که حقی از کسی ضایع شود، آن جا گناه است خواه آن کس خودتان باشید ٢٩/١٠/١٣٨۶ - ۴ عصر
/ 1 نظر / 7 بازدید