انتظار

در نگاه مرداب نشسته ست ماه

آرام..

نقش بسته ست بر سکوت دلش احتضار

تا بیندازد دوباره موجی بر رخ ماهش سنگ

چه می تواند کرد جز این سکوت؟

چهمی توانش خواند

جز انتظار؟

/ 0 نظر / 14 بازدید