تقلب

برای اینکه بدتر نشوند بد شدند! برای بدگویی از ریا چهره بدکاره ها را تطهیر میکنند!
بد بد است..خوب خوب است!  در خوبی قانع به کم نشویم

/ 1 نظر / 5 بازدید