فکر کردن به اینکه: وای..! خدایا چقدر ناسپاسی کرده ام و گناه و تو مرا بخشیده ای و رسوایم نکرده ای.. و اینکه آرزو دارم مرا در دنیای دیگر ببخشی، باعث بخشیدن دیگران می شود. و لذتی که این مبادله دارد وصف ناپذیر است.

5/3/1387

/ 0 نظر / 3 بازدید