هر چه پیش آید

اگر همیشه به خوبی رسوندن به دیگران فکر می کنی.. زیاد غم زندگی وحوادثش رو نداشته باش! هر چه پیش آید خوش آید!
و اگر عکس اینی...
بـد‌خـواه کسان هیچ به مقصـد نرسـد
یک بد نکند تا به خودش صد نرسد
خیام

/ 0 نظر / 14 بازدید