نقد

نقد منصفانه یعنی

ببینی خوبی های موجود را در میان بدی هایی که می خواهی ببینی

و ببینی بدی ها را در میان خوبی هایی که می خواهی

/ 0 نظر / 3 بازدید