بخشش

نبخشیدن های ما به این علت است که به عدالت خداوند و حتی وجود او یقین نداریم!

10 و نیم شب- 30/10/1386

/ 1 نظر / 4 بازدید
افسانه رجبی

دیگران را ببخش، نه به این خاطر که سزاوار بخششند، بلکه به این خاطر که تو سزاوار بخشودنی.