قانون فیزیک

نوع برخورد دیگران با ما تا حد زیادی به رفتار خودمان باز می گردد

"هر عملی را عکس العملی ست، با همان نیرو و در خلاف جهت"

این قانون فیزیک در تمام اجزای هستی و حتی در جزای اخروی نیز کاربرد دارد!

/ 1 نظر / 3 بازدید