مورچه

اگر مورچه روزی این حقیقت را کشف کند که در برابر دنیای ما انسان ها خیلی کوچک است و نا امید شود چه می شود؟ خب آن وقت نمی تواند این همه شگفتی در برابر ما بیافریند، کار هایی را کنار می گذارد که انسان ها از دیدن آن ها به شگفتی می آیند!

23/9/1386- 12 ظهر

/ 0 نظر / 4 بازدید