خودخواهی

سخنان یک فرد که از اندیشه خود سخن می گوید

به تمامی اشتباه یا درست نمی تواند باشد

اگر همیشه اصرار داریم که فردی همیشه درست یا غلط می گوید

این به خودخواهی ما بر می گردد

جایی در درون که باید هر آنچه از ابتدا با او موافق بوده ای را برای حفظ شخصیتت محترم بشمارد و هر آنچه از ابتدا با آن مخالفت کرده ای را برای نشان دادن پایمردی ات خرد کند!

این چنین از بسیاری خوبی های زندگی باز می مانیم

 

19-3-1389

/ 1 نظر / 2 بازدید
مدادهای آبی من

سلام امید که خانواده خوب و سلامت باشند. بسیار خوب و متین بود کلامتون .بله در واقع خودخواهیهای ما مانعی می شود برای پذیرفتن سخنان دیگران که شاید قسمتی از آن سخنان درست باشد و ما سعی در انکارش داریم. [گل]