شهوت

رام کردن اسب سرکش ماهرانه ترین و هنرمندانه ترین کاری است که در مورد یک اسب وحشی می توانید انجام دهید. اگر پاهای این اسب را ببندید هنر نکرده اید و اگر او را آزاد بگذارید مهارت ندارید. آنچه انجامش سخت است و در عین حال به شما احساس قدرت می بخشد این است که طنابی به دورش ببندید و با مهار مجبورش کنید در عین حرکت، از محدوده ای دورتر نرود تا کم کم به اختیار شما در آید و رام شود. {در مورد این که چرا خداوند شهوت را آفرید}

15/9/86- 9 صبح

/ 0 نظر / 2 بازدید