ترس

ترس از روبرو شدن مقتدرانه و تلاش برای پیروزی به هر قیمتی در چنین مصافی باعث بروز واکنش هایی نظیر خشونت، توهین و دروغگویی ست.

29-6-1388

/ 2 نظر / 5 بازدید
م.ص.الف

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام. سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش, اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام .... مهربانيت را شماري نيست زندگانيت را شمار مباد عيدت مبارك

باران( حمیدرضا)

استخوان سر فرهاد فرو ریخت ز هم دیده اش در ره شیرین نگران است هنوز... "حال و روز دل"؟ اشاره ای کنم:... به امید دیدار.